Ngành Kinh tế phát triển

      Chương trình được thiết kế với các kiến thức chuyên sâu về kinh tế công như chi tiêu công, lựa chọn công cộng, thuế… để phân tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong hoạch định và thực hiện chính sách công; các kiến thức chuyên sâu về kinh tế môi trường như quản lý môi trường, hạch toán môi trường… để phân tích, đánh giá tác động qua lại của môi trường đối với phát triển kinh tế.

   Cơ hội việc làm:

      - Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương với các vị trí: Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế, tham gia lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có thể tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững
      
      - Có đủ năng lực làm việc tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp, có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng, quốc gia; tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển, triển vọng tương lai có thể trở thành chuyên gia, cán bộ quản lý tại các dự án, tổ chức phát triển.
   
    - Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu, có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: giảng dạy các môn liên quan đến kinh tế học, kinh tế phát triển…
 
Chi tiết xem tại đây

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)
 

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh